ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ:

ພັດທະນາເຄື່ອງມືບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຊຶມເຊື້ອເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຕໍ່ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ ໂດຍອາໄສ ນັກຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເປັນ ຄົນລາວນຳກັນ; ສົ່ງເສີມການ ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ໄດ້ມາດຖານ ໂດຍ ການຈັດສຳມະນາໃຫ້ແກ່ບັນດາແພດໝໍ ແລະ ພະນັກງານສາທາ; ເນັ້ນໜັກໃສ່ການກວດວິເຄາະ- ປະຈຳວັນ ເຊັ່ນການນັບຈຳນວນ ເຊື້ອໄວຣັສ(Viral loads) ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາ ໃນ 3 ຂົງເຂດ ຕົ້ນຕໍຄື: ເຮສໄອວີ (HIV)/ພະຍາດ ສວຍໂອກາດໃນຄົນເຈັບ HIV/ ພະຍາດ ຕັບອັກເສບຊຳເຮື້ອ, ພະຍາດ ວັນນະໂລກ ແລະ ຊຶມເຊື້ອ ລະບົບຫາຍໃຈ.

ອ່ານເພີ້ມ

ໜ້າຂ່າວສານ