Latest news

Thu. 10 March 2022

The French Ambassador to Lao PDR visited the Centre of Infectiology Lao Christophe Mérieux

On November 1, 2021, the French Ambassador to Lao PDR, Siv-Leng Chhuor, visited the Centre of Infectiology Lao Christophe Mérieux and the offices of the Mérieux Foundation in the Centre. From left to right: Dr. Jean-Pierre Lombart, Project Manager at the Mérieux Foundation, Dr. Phimpha Paboriboune, Scientific Director at the Centre of Infectiology Lao Christophe Mérieux, Siv-Leng Chhuor, French...

View article
Wed. 29 July 2020

ການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຂະລາກອນ ຂອງ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ລາວ-ຄຼິສຕົຟ ເມຣິເອີ

ສູນວິໄຈພະຍາດຊືມເຊື້ອ ລາວ-ຄຼິສຕົຟ ເມຣິເອີ (ສວລມ) ເປັນ ຫ້ອງວິເຄາະທາງດ້ານໂມເລກຸນ ຊີວະວິທະຍາ ທີ່ກວດ ບົ່ງມະຕິ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ເຊັ່ນ ເຮັດສໄອວີ, ອັກເສບຕັບ ແລະ ວັນນະໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ. ສວລມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຕັ້ງຫນ້າໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີສັກກະຍາພາບທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ, ສວລມ ໄດ້ ກໍ່ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນຄົນລາວທີ່ສາມາດຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ ຈຳນວນ 02 ທ່ານ ແລະ ລະດັ

View article
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 11