Latest news

Wed. 29 July 2020

ການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຂະລາກອນ ຂອງ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ລາວ-ຄຼິສຕົຟ ເມຣິເອີ

ສູນວິໄຈພະຍາດຊືມເຊື້ອ ລາວ-ຄຼິສຕົຟ ເມຣິເອີ (ສວລມ) ເປັນ ຫ້ອງວິເຄາະທາງດ້ານໂມເລກຸນ ຊີວະວິທະຍາ ທີ່ກວດ ບົ່ງມະຕິ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ເຊັ່ນ ເຮັດສໄອວີ, ອັກເສບຕັບ ແລະ ວັນນະໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ. ສວລມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຕັ້ງຫນ້າໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີສັກກະຍາພາບທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ, ສວລມ ໄດ້ ກໍ່ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນຄົນລາວທີ່ສາມາດຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ ຈຳນວນ 02 ທ່ານ ແລະ ລະດັ

View article
Tue. 25 June 2019

Steps towards ISO15189:2012 and ISO15190:2003 accreditation.

laboratory services are a key component of quality healthcare. Laboratories are nowadays providing not only highly reliable results but also quality patient-focused services. To maintain quality, competence and safety in medical laboratories, Quality Management Systems (QMS) are essential. CILM has implemented QMS since May 2014 by using the WHO Laboratory Quality Stepwise Implementing...

View article
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 11