Latest news

Wed. 29 July 2020

ການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຂະລາກອນ ຂອງ ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ລາວ-ຄຼິສຕົຟ ເມຣິເອີ

ສູນວິໄຈພະຍາດຊືມເຊື້ອ ລາວ-ຄຼິສຕົຟ ເມຣິເອີ (ສວລມ) ເປັນ ຫ້ອງວິເຄາະທາງດ້ານໂມເລກຸນ ຊີວະວິທະຍາ ທີ່ກວດ ບົ່ງມະຕິ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ເຊັ່ນ ເຮັດສໄອວີ, ອັກເສບຕັບ ແລະ ວັນນະໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ. ສວລມ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຕັ້ງຫນ້າໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມີສັກກະຍາພາບທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ, ສວລມ ໄດ້ ກໍ່ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນຄົນລາວທີ່ສາມາດຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ ຈຳນວນ 02 ທ່ານ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາໂທອີກ 01 ທ່ານ. ປະຈຸບັນຍັງມີນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງສູນທີ່ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກ ທີ່ປະເທດຝລັ່ງອີກ 01 ທ່ານ ແລະ ນັກເຕັກນິກການແພດ ທີ່ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຢູ່ ປະເທດໄທ ອີກ 01 ທ່ານ. ຕໍ່ໄປເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເລີຍ :

ດຣ ພິມພາ ປາບໍລິບູນ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ ຈາກໂຮງຮຽນ Ecole doctorale : BSB - Biologie, Santé, Biotechnologies, ມະຫາວິທະຍາໄລ Toulouse III Paul Sabatier, ປະເທດ ຝລັ່ງ. ຜ່ານບົດວິທະຍານິພົນໃນທ້າຍປີ 2018, ຫົວຂໍ້ “The surveillance of viral hepatitis B and C in Lao PDR : from routine analysis toward to research of biomarkers by metabolomics methods” . ດຣ ພິມພາ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ລັດຖະບານຝລັ່ງ ແລະ ມູນິທິ ເມຣິເອີ (Fondation Mériieux), ໂດຍມີ ດຣ Eric Deharo, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງ IRD ປະຈຳລາວ ແລະ ດຣ Guillaume Marti, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Toulouse III ເປັນ Advisor. ການວິໄຈຕົວຢ່າງທີ່ນອນໃນບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງ ດຣ ພິມພາ ແມ່ນໄດ້ດຳເນິນຢູ່ຫ້ອງວິເຄາະທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄື ຫ້ອງວິເຄາະ ຂອງ ສວຄມ ແລະ ຫ້ອງວິເຄາະ Laboratoire de Pharmacochimie et Pharmacologie pour le Développement (PHARMA-DEV), UMR 152 IRD-UT3 ຢູ່ ປະເທດ ຝຣັ່ງ.
ບົດວິທະຍານິພົນຂອງ ດຣ ພິມພາ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດວິເຄາະພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍ່ຄື ຢູ່ສູນວິໄຈພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ລາວ-ຄິຣສຕົຟ ເມຣິເອີ ໃນຕະຫລອດໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. ສຶບເນື່ອງມາຈາກຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃນການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ Biobank ທີ່ມີຕົວຢ່າງຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັດຕັບອັກເສບ B ແລະ C ທັງຫມົດຫຼາຍກວ່າ 7 000 ຕົວຢ່າງ, ນໍາໄປສູ່ການຕັ້ງຄໍາຖາມຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ການວິວັດຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດຕັບອັກເສບໃນກຸ່ມປະຊາກອນດັ່ງກ່າວ ຕະຫລອດ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. ລວມໄປເຖິງການຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບໃນການບົ່ງມະຕິ ແລະ ການນຳໄຊ້ຊຸດກວດແບບໄວ (Rapid test) ສົມທຽບກັບ ເຕັກນິກມາດຕະຖານ ເຊັ່ນ ELISA ທີ່ນຳໄຊ້ຢູ່ ສວຄມ ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດຕັບອັກເສບ B ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຜົນງານວິໄຈດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການຕີພິມເຜີຍແພ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດສາກົນ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆໃນການບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຕັບອັກເສບຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງບົດວິທະຍານິພົນຂອງ ດຣ ພິມພາ ປາບໍລິບູນ ໄດ້ທີ່: http://thesesups.ups-tlse.fr/4217/

ດຣ ສີລາເພັດ ໂສມພະວົງ, ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກຈາກໂຮງຮຽນ École doctorale Sciences Chimiques et Biologiques pour la Santé, ມະຫາວິທະຍາໄລ Monpellier II, ປະເທດ ຝລັ່ງ. ຜ່ານບົດວິທະຍານິພົນໃນທ້າຍປີ 2018, ຫົວຂໍ້ “Molecular Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis and antibiotic resistance in Lao PDR”
ດຣ ສີລາເພັດ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກການຈາກ "Allocations de recherche pour une thèse au Sud" ໂດຍແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຮ່ວມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ (IRD) ແລະ ມູນິທິ ເມຣິເອີ (Fondation Mériieux) ເຊິ່ງມີ ດຣ Dr. Anne-Laure Bañuls ເປັນ Advisor, ດຣ Bañuls ເປັນຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ GeneSys, MIVEGEC, ຂອງ IRD, ປະເທດ ຝລັ່ງ. ໃນໄລຍະການສຶກສາໄດ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ດໍາເນີນການວິໄຈຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຮ່ວມກັບ ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າກັບ ທີມງານ MIVEGEC, IRD, France; Laboratoire des pathogènes émergentes, Fondation Mérieux, France; Department of Bacteriology, National Institute of Hygiene and Epidemiology, Vietnam.
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ດຣ ສີລາເພັດ ໄດ້ນຳໃຊ້ ເຕັກນິກທາງໂມເລກຸນວິທະຍາ ເພື່ອຈຳແນກສາຍພັນຂອງເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກ ລວມທັງການວິໄຈລົງເລິກກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກທີ່ດື້ຕໍ່ຢາປິ່ນປົວ. ບົດວິທະຍານິພົນຂອງດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພັນທຸກຳຂອງເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ລວມທັງສາຍພັນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບການການດື້ຢາ ແລະ ສາຍພັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງວັນນະໂລກ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ, ໂດຍສະເພາະວັນນະໂລກດື້ຢາ.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງບົດວິທະຍານິພົນຂອງ ດຣ ສີລາເພັດ ໄດ້ທີ່ https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02100060/document

ດຣ ອິນທະລາພອນ ແກ້ວວິຈິດ, ຈົບການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Claude Bernard Lyon 1, ເມືອງ ລີອົງ ປະເທດ ຝລັ່ງ, ສາຂາ ລະບາດວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽງ ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງລັກສູດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮັບຜີດຊອບໂດຍ, Pr. Philippe VANHEMS ແລະ Pr. Vincent PIRIOU
ດຣ ອິນທະລາພອນ ແກ້ວວິຈິດ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຈາກ ມູນນິທີ ເມຣິເອີ ແລະ ສວລມ. ເຊີ່ງບົດຈົບຊັ້ນໄດ້ເຮັດ ການສຶກສາເຖີງ ປັດໄຈສຽງທີ່ກໍໃຫ້ເກີດພະຍາດຊືມເຊື້້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈໃນຊຸມຊົນ ໃນ 25 ບ້ານຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜົນຂອງການສຶກສາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກເຊື້ອພະຍາດທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຊືມເຊື້້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ. ກຸ່ມອາຍຸເປັນປັດໄຈໜື່ງທີ່ສຳຄັນ, ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີມີປັດໄຈສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດການຊືມເຊື້້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈແບບກະທັນຫັນ ເມື່ອທຽບໃສກຸ່ມອາຍຸອື່ນ. ບົດການສຶກສາຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງສຸຂະອານະໄມ, ການລ້າງມືສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການ ຕິດເຊື້້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈໄດ້.

ດຣ ພິລາວັນ ສິດບຸນລັງ, ກຳລັງສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Toulouse III - Paul Sabatier, ເມືອງ Toulouse ປະເທດ ຝລັ່ງ. ໃນຫົວຂໍ້ “A Relationship between the evolution of Hepatitis B and C and Hepatocellular Carcinoma in Hepatitis B and C virus infection patients in the Lao PDR. ດຣ ພິລາວັນ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ລັດຖະບານຝລັ່ງ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ (Institut de Recherche pour le Développement) ຫລື IRD ເຊິ່ງມີ ດຣ Eric Deharo, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງ IRD ປະຈຳລາວ ເປັນ Advisor.
ດຣ ພິລາວັນ ໄດ້ເລີ່ມລົງຖະບຽນຮຽນແຕ່ວັນທີ່ 01/01/2019 ເປັນຕົ້ນມາ (ຫລັກສູດຮຽນ 3 ປີ 2019-2021), ມາຮອດເດືອນ ມີຖຸນາປີ 2020 ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມຂື້ນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເກັບຄະແນນສຳເລັດແລ້ວ 74%. ດ້ານການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ, ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນ ການສຳພາດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງນຳຄົນເຈັບ ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ການກວດວິເຄາະ ແລະ ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ດຣ ພິລາວັນ ກຳລັງດຳເນີນການຂຽນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນຫົວຂໍ້ “Surveillance of Hepatitis B and C in Laos” ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການກວດວິເຄາະພະຍາດອັກເສບຕັບ B ແລະ B ປະຈໍາວັນຂອງສູນວິໄຈພະຍາດຊືມເຊື້ອ ລາວ-ຄຣິສຕົຟ ເມຣິເອີ ເພື່ອກຽມຕີພິມເຜີຍແຜ່ໃນອີກບໍ່ດົນ.

ນາງ ລີນ້າ ພົມພິພັກ, ພະນັກງານວິເຄາະຂອງ ສວລມ ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ ສາຂາເຕັກນິກການແພດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຢູ່ ຄະນະ ເທັກນິກການເເພດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນເເກ່ນ, ປະເທດໄທ. ນາງ ລີນ້າ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ຄະນະເທັກນິກການເເພດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນເເກ່ນ ເເລະ ທຶນໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽນຈາກ ມູນນິທິ ເມຣິເອີ (Fondation Mérieux) ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ປີ. ການຍົກລະດັບພັກນັກງານໃນຄັ້ງນີ້ເເມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກການແພດໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເເລະ ເພື່ອຈະສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ ສວລມ ຂອງພວກເຮົາ.