ກິດຈະກຳຂອງຫ້ອງວິເຄາະ

ການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຮົາເນັ້ນໜັກໃສ່ 3 ໂຄງການຫຼັກ ເຊັ່ນ:

ເຮສໄອວີ/ເອສ (HIV / AIDS):

ມີການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການຖອກທ້ອງຊຳເຮື້ອ ແລະ ແມ່ກາຝາກສວຍໂອກາດໃນລຳໃສ້ ໃນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊຶ້ອ HIV / AIDS ຢູ່ລາວ (ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ: Université Claude-Bernard Lyon 1 – UMR 145 IRD, Fondation Mérieux)

ວັນນະໂລກ (Tuberculosis):

ສຶກສາກ່ຽວກັບການດື້ຢາຂອງເຊື້ອວັນນະໂລກ, ຈຳແນກເຊື້ອມີໂກບັກເຕຣີອອມ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ວັນນະໂລກ (Mycobacterium other than tuberculosis) ແລະ ການບົ່ງມະຕິ ເຊື້ອພະຍາດ ວັນນະໂລກດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ Fluorescence ແລະ ເຕັກນິກ ທາງໂມເລກຸນວິທະຍາ Hain Test (ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ: Global Fund, GABRIEL Network)

ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ ການດື້ຕໍ່ຢາຂອງເຊື້ອວັນນະໂລກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ. ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການກວດດັ່ງນີ້: Line Probe Assay ເປັນວິທີການກວດ ເພື່ອຈໍາແນກເຊື້ອວັນນະໂລກ(MTBC) ແລະ ການຄົ້ນຫາການດື້ຕໍ່ຢາຂອງເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຊ້ວິທີການທາງຊີວະໂມເລກຸນ ວິທະຍາ (Hain Tests) ເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິຫານຈັດການຄົນເຈັບທີ່ດື້ຕໍ່ຢາປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງເຮັດການສຶກສາກ່ຽວກັບສາຍພັນຂອງເຊື້ອວັນນະໂລກ ແລະ ກວດຈຳແນກເຊື້ອມີໂກບັກເຕຣິອອມ ທີ່ບໍ່ແມ່ນວັນນະໂລກ (MOTT) ອີກດ້ວຍ.

ພະຍາດຊືມເຊື້ອລະບົບຫາຍໃຈ (Respiratory Infections):

CoPanFlu Laos: ສຶກສາເຊຶ້ອທີ່ເປັນສາຍເຫດໃນການອັກເສບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ : ສຶກສາປັດໄຈສ່ຽງ ທາງດ້ານ ລະບາດວິທະຍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ທາງຈຸລະໂລກວິທະຍາ ຂອງເຊຶ້ອພະຍາດທີ່ພາໃຫ້ເປັນໄຂ້ຫວັດ. ເປັນໂຄງການ ລະດັບສາກົນ ທີ່ມີການດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ « Cohorts for Pandemic Influenza »; (ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: EHESP, Fondation Mérieux)

ການກວດວິໄຈປະຈຳວັນ

ນອກຈາກການຄົ້ນຄ້ວາ ຫ້ອງວິເຄາະຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີການກວດສະເພາະທາງທີ່ເປັນກິດຈະກຳ ປະຈຳວັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບົ່ງມະຕິ ແລະ ຕິດຕາມຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດເຊັ່ນ:

ເຮສໄອວີ(HIV)

  • ການກວດນັບເຊຶ້ອໄວຣັສ (RNA Viral load)
  • ການກວດການດື້ຕໍ່ຢາ (Drug Resistance genotyping)
  • ການກວດບົ່ງມະຕິໄດ້ໄວໃນເດັກທີ່ເກີດ ຈາກແມ່ຕິດເຊຶ້ອ (DNA viral load).

ເປັນໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງສູນຕ້ານເອສ (Centre for HIV/ AIDS and Sexual transmitted diseases). ແລະ ມີການຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນ ປັສເຕີ ກຳປູເຈຍ, ອົງການອະນາໄມໂລກ,ESTHER ແລະ ກອງທຶນໂລກ

ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍ ໃນການອ່ານຜົນກວດ (ເພື່ອຕິດຕາມການປິ່ນປົວ)

ການນັບຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດ ອັກເສບຕັບບີ ແລະ ຊີ HBV, HCV

  • ຮັບກວດຕົວຢ່າງຈາກໂຮງໝໍ ແລະ ຄຼີນິກທົ່ວປະເທດລາວ
  • ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍ ໃນການອ່ານຜົນກວດ