Quality

ນະໂຍບາຍ,ທາງດ້ານຄຸນະພາບແລະຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງCILM ISO 15189:2012 ແລະ ISO 15190

ຄຳປະຕິຍານແລະນະໂຍບາຍທາງດ້ານຄຸນະພາບແລະຄວາມປອດໄພ

“ພວກເຮົາທີມງານ CILM ຂໍປະຕິຍານຕົນວ່າຈະໃຫ້ການບໍລິການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຜົນກວດທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້, ສົ່ງຜົນຕົງເວລານັດໝາຍ, ນຳໃຊ້ເຕັກນິກແລະເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປະຕິບັດໂດຍນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການກວດໂດຍສະເພາະ.

ພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນໃນລະບຽບແລະນະໂຍບາຍຂອງຫ້ອງວິເຄາະຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງ ານສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການປະຕິບັດໃນການກວດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານແລະທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາໃນສູນ CILM ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ.

ຈຸດມຸ້ງໝາຍ

  • ການປະຕິບັດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ISO 15189:2012 ຕະຫຼອດເວລາ
  • ຮັກສາຄວາມດີເລີດດ້ານການບໍລິການຂອງຫ້ອງວິເຄາະທາງການແພດໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
  • ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດທາງກົດຫມາຍ
  • ມີພະນັກງານທີ່ເຫມາະສົມແລະມີຄວາມສາມາດທີ່ພຽງພໍ, ມີການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບທີ່ມີປະສິດທິຜົນ
  • ເພື່ອໃຫ້ການກວດ, ການລາຍງານຜົນຂອງວິເຄາະມີປະສິດທິພາບແລະທັນເວລາ
  • ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງທ່ານໝໍ ແລະ ຄົນເຈັບສືບໆຕໍ່ໄປ.